Suomeksi | På svenska 
Tjänsten har stängts. Ansökningar om registrering i försäkringsförmedlarregistret ska i fortsättningen ifyllas i Finansinspektionens elektroniska ärendehanteringstjänst:
https://asiointi.finanssivalvonta.fi/sv/. De mäklare och ombud som är registrerade i försäkringsförmedlarregistret syns i fortsättningen under:
https://finanssivalvonta.fi/sv/register/försäkringsförmedlarregister/.
Då du loggar in i försäkringsförmedlarregistret som en privat näringsidkare (firma), välj att sköta ärenden i egenskap av privatperson.
Ansökan om registrering som försäkringsmäklare

Med denna blankett kan en juridisk person ansöka av Finansinspektionen om registrering som försäkringsmäklare.

Börja med att läsa föreskriftssamlingen. De obligatoriska uppgifterna har utmärkts med en asterisk.

De obligatoriska uppgifterna har utmärkts med en asterisk.

Telefonnummer och e-postadress är inte allmänt tillgängliga i det elektroniska registret.

Den juridiska personens namn / (Företagets namn) *
Bifirmor
FO-nummer *
Hemort *
Driftställets gatuadress *
Driftställets postnummer *
Driftställets postanstalt *
Telefonnummer *
E-postadress *
Yhtiötyyppi *
 
Kreditinstitut eller värdepappersföretag
Kreditinstitut och värdepappersföretag är inte sidoverksamma försäkringsförmedlare i enlighet med lagen om försäkringsdistribution.
 

 
Bedrivs försäkring verksamheten som huvudsyssla *

Om bisyssla, huvudsysselsättning *
 
   
FörsäkringsprodukterVälj återförsäkringar endast om du är absolut säker på att det är rätt alternativ. Distributörer av återförsäkringar måste foga en separat utredning till ansökan. Kryssa inte för återförsäkringar om du är osäker. Fråga ditt bolag innan du kryssar för rutan.
 
Onko hakija hakenut rekisteröintiä jossakin muussa ETA-valtiossa tai kolmannessa maassa ja hakemus on siellä hylätty tai peruutettu*

Ansvarsförsäkring; försäkringsgivare eller tillhandahållare av annan likvärdig säkerhet samt försäkringens eller säkerhetens belopp

Försäkringsgivare eller tillhandahållare av annan likvärdig säkerhet*
Försäkringsbelopp eller säkerhetens belopp*
(i hela euro)
Förmedlar kundens eller försäkringsgivarens tillgångar*Verksamhet i andra ESS-staterPersoner som deltar i försäkringsdistrubition

Lägg till endast de personer som ska antecknas i registret över försäkringsmedlare, dvs. minst 30 % av dem som deltar i försäkringsdistribution. Du behöver inte fylla i alla personers uppgifter, om du inte uttryckligen vill registrera alla som deltar i försäkringsdistribution.Hur många personer i bolaget deltar i försäkringsdistribution?

Person som ansvarar för eller deltar i försäkringsdistribution

Person som ansvarar för eller deltar i försäkringsdistribution

XXX Vakuutusten tarjoamisesta vastaavat aina yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt. Jos tämän lisäksi halutaan tehtävään nimetä erityisesti henkilö (esimerkiksi myyntiryhmän esimies, myyntijohtaja tms.) lisää hänet tästä. Jos tähän kenttään syötetään henkilö, tieto tulee julkiseen rekisterinäkymään ja lisäksi vakuutusedustajayhtiö löytyy tarjoamisesta vastaavan henkilön nimellä rekisterin hakutoiminnolla.

Redogörelse för personer som hör till ledningen

Verkställande direktör


Ställföreträdande verkställande direktör


Styrelsemedlemmar


Styrelsesuppleanter


Medlemmar i organ som kan jämställas med styrelse


Suppleanter i organ som kan jämställas med styrelse


Ansvariga bolagsmän
Redogörelse för ägare och andra med nära bindningar


Om någon äger minst en tiondel av försäkringsförmedlaren, ska ägarens uppgifter fyllas i genom att klicka på Lägg till.
Ägare
Ägaruppgifterna ska fyllas i genom att klicka på Lägg till.
Använd fältet nedan endast om det inte finns ägaruppgifter som behöver anmälas.
Ägaruppgifterna ska alltid fyllas i genom att klicka på Lägg till, förutom om ingen äger mer än 10 % av bolaget.
Exempelvis om någon äger 100 % ska detta inte anges i textfältet utan genom att klicka på Lägg till.

Utredning om ägandeförhållandena, om ingen ägare äger mer än en tiondel av företaget.De fysiska och juridiska personer som har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen eller nära bindningar


Bolagets kontaktperson i försäkringsförmedlingsärenden. Uppge namn, telefonnummer och e-postadress

Anmälan i enlighet med 8 § 1 mom. 11 punkten i lagen om försäkringsdistribution om att andelar eller nära bindningar inte hindrar Finansinspektionens eller övriga behöriga myndigheters effektiva skötsel av tillsynsuppgifterna

Bolaget har en namngiven funktion som svarar för de interna rutinerna och förfarandena samt bedömningssystemen som bolaget använder för att säkerställa, övervaka och dokumentera att kraven på yrkeskompetens uppfylls på behörigt sätt. Bolaget kan vid behov presentera funktionen för Finansinspektionen.

Bolaget har en plan för att upprätta ett arkiv enligt 78 § 1 mom. i lagen om försäkringsförmedling där vi på ett tillförlitligt sätt bevarar handlingar som gäller god vandel och yrkeskompetens samt upprätthållande, utveckling, bedömning och kontroll av yrkeskompetensen.

Lösenord

Lösenordet skall bestå av minst 8 tecken.
Lösenordet ska innehålla tre av följande fyra teckentyper: stora bokstäver (A-Z), små bokstäver (a-z), siffror (0-9) och specialtecken (men inte å, ä, ö eller Å, Ä, Ö).
Skriv det lösenord du valt två gånger och kom i håg att anteckna det också för eget behov. Du får ditt användarnamn senare per e-post.

Lösenord*
Lösenordet på nytt*

Sänd ansökan

Jag förstår att min ansökan inte handläggs förrän jag har tillställt Finansinspektionen de upplysningar som förutsätts i lagen om försäkringsdistribution och betalat ansökningsavgiften. Anvisningarna finns på webbplatsen för försäkringsförmedlare intill ansökningsblanketterna.

Jag försäkrar att de uppgifter jag gett i ansökan och bilagorna är korrekta.

För att ansökan skall handläggas förutsätts att ansökningsavgiften har betalats.
Registrering av juridisk person 1100.00 euro
Sammanlagt 1100.00 euro
 
Prisuppgifterna uppdateras inte omedelbart, utan först när du uppdaterar sidan.
Klicka på knappen till höger för att uppdatera sidan.