Tilkes  Suomeksi

Företagens innovationsverksamhet 2016–2018

Enkäten samlar in uppgifter om företagens innovationsverksamhet och teman som är nära förknippade med innovationsverksamhet samt om faktorer som möjliggör innovationsverksamhet bl.a. företagens informationsflöden och anskaffningar, digitalisering och användning av data samt t.ex. samarbete mellan företag och forskningsinstitut.

Med innovationsverksamhet avses företagets alla utvecklings-, finansierings- och kommersialiseringsåtgärder som är inriktade på eller leder till innovationer.
Med innovationer avses i sin tur

  • nya eller förbättrade varor eller tjänster som introducerats på marknaden eller
  • nya eller förbättrade, införda affärsprocesser
som i betydande grad avviker från företagets tidigare produkter eller processer.

Enkäten gäller både företag som bedrev innovationsverksamhet och företag som inte haft innovationsverksamhet åren 2016–2018. Vänligen fyll i alla frågor, om annat inte anges.

Inloggning till tjänsten

Ditt användarnamn och lösenord har matats in i följebrevet från Statistikcentral har skickats. På begäran får du ett användarnamn och lösenord genom att skicka ett mail till tiede.teknologia@stat.fi (ange företagens namn och FO-nummer) eller genom att ringa för under kontaktpersoner Statistikcentralens.

Fylla i formuläret

Formuläret navigerat med egna funktionsknappar, inte webbläsarens bakåt (back) och nästa (forward) knappar. Vid behov kan man avbryta ifyllandet av blanketten genom att spara de uppgifter som dittills fyllts i och logga ut ur systemet. Man kan fortsätta ifyllandet av blanketten genom att logga in i systemet med angivna koder.

Insamlingen av uppgifter har upphört.

Formulär utskrift

Om det behövs kan du skriva ut blanketten, antingen att stödja uppfyllandet eller den ifyllda blanketten för din bokföring.

Kontakter

Ossi Tikkanen tfn. 029 551 2682
Johanna Tarkkanen tfn. 029 551 2311
tiede.teknologia@stat.fi

Tekniska stöd

Posti Messaging Customer Service