Tiedot hakijasta:

Liikenneluvan nojalla saa harjoittaa ammattimaista liikennettä vain lupa-asiakirjaan merkitty luvanhaltija.

Jos ammattimaista liikennettä harjoittaa yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä), hakijaksi merkitään luonnollinen henkilö omalla nimellään (ei henkilön omistamaa toiminimeä) ja lisäksi tämän henkilön henkilötunnus. Taksiliikenneluvan myöntämisen edellytyksenä on 1.5.2021 alkaen, että luonnolliselle henkilölle on annettu yritys- ja yhteisötunnus (y-tunnus). Y-tunnuksen voi ilmoittaa hakemuksen kohdassa 3 (lisätietoja).

Jos ammattimaista liikennettä harjoittaa oikeushenkilö (esim. osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö), hakemukseen täytetään hakijaksi tämä oikeushenkilö ja sen y-tunnus.

 

Liikenteestä vastaavan henkilön tiedot:

Luvanhaltijalla tulee olla liikenteestä vastaava henkilö, joka tosiasiallisesti ja jatkuvasti johtaa yrityksen liikenteenharjoittamista ja edustaa yritystä.

Kun lupaa hakee luonnollinen henkilö, hän on itse samalla myös yrityksen liikenteestä vastaava henkilö ja lomakkeen kohdan 2 voi jättää täyttämättä. Kun lupaa hakee oikeushenkilö, lomakkeen kohdassa 2 tulee esittää liikenteestä vastaavaa henkilöä.

Liikenteestä vastaavan henkilön tulee täyttää liikennepalvelulaissa säädetyt edellytykset. Tällaisia edellytyksiä ovat mm. hyvä maine ja 1.5.2021 alkaen myös ammatillinen pätevyys. Tiedon siitä, että lupaa hakeva henkilö tai lomakkeen kohdassa 2 esitetty liikenteestä vastaava henkilö täyttää ammatillisen pätevyyden vaatimuksen, voi ilmoittaa lomakkeen kohdassa 3 (lisätietoja). Lisätietona ilmoitetaan, missä ja milloin taksiliikenteen yrittäjäkoe on suoritettu.

 

Hakemuksen aihe:

Taksiliikenneluvan nojalla saa harjoittaa ammattimaista henkilöiden kuljettamista tiellä henkilöautolla, pakettiautolla, kuorma-autolla, kolmipyörällä, kevyellä nelipyörällä tai raskaalla nelipyörällä. Taksiliikennettä ei saa harjoittaa linja-autolla. Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että taksiliikenteessä käytettävän ajoneuvon käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö.

Uusi taksiliikennelupa myönnetään 10 vuodeksi. Lupa on yrityskohtainen, ei ajoneuvokohtainen. Luvan uusimista koskeva hakemus on suositeltavaa panna vireille viimeistään kuukautta ennen luvan voimassaolon päättymistä. Näin menetellen uusittavan luvan nojalla saa jatkaa liikenteen harjoittamista, kunnes hakemusasia on ratkaistu.

Taksilupa, joka myönnetty ennen 1.7.2018, on liikennepalvelulaissa tarkoitettu taksiliikennelupa. Toistaiseksi voimassaolevana myönnetty lupa on liikennepalvelulain voimaan tulon myötä muuttunut määräajan voimassaolevaksi. Ennen 1.7.2018 myönnetyn taksiluvan voimassaolo päättyy kuitenkin aikaisintaan vuonna 2029. Lupa muuttuu kuitenkin määräajan voimassaolevaksi, jos lupaan tehdään luvanhaltijan hakemuksesta tätä ennen muutoksia.

Liikennelupa peruutetaan luvanhaltijan pyynnöstä. Peruuttamista voi pyytää tällä lomakkeella (liikennöinnin lopettaminen). Peruutettava liikennelupa tulee palauttaa Traficomille.

Taksiliikenneluvan nojalla saa kuljettaa matkustajan matkatavaroita ja ostoksia. Jos taksiliikenteeseen käytettävän ajoneuvon kokonaismassa on enintään 2 000 kg, ei tavaran kuljettamiseen (ilman matkustajaa) tarvita erillistä lupaa tai ilmoitusta. Jos taksiliikenteeseen käytettävän ajoneuvon kokonaismassa on yli 2 000 kg, mutta enintään 3 500 kg, tulee taksiliikenneluvan haltijan tehdä tavaraliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Traficomille. Ilmoituksen voi tehdä tällä lomakkeella lupahakemuksen yhteydessä tai erillisellä ilmoituslomakkeella. Oikeus harjoittaa tavaraliikennettä alkaa, kun ilmoitus on saapunut Traficomille. Jos tavarankuljetukseen käytettävän muun ajoneuvon tai yhdistelmän kokonaismassa ylittää 3 500 kg, taksiliikenneluvan haltijalla tulee olla myös tavaraliikennelupa. Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että tavaraliikenteessä käytettävän ajoneuvon käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö.