Tiedot palveluntarjoajasta:

Ilmoituksen nojalla ammattimaista liikennettä saa harjoittaa vain ilmoituksen tehnyt palveluntarjoaja. Taksiliikenteen osalta edellytyksenä on lisäksi, että palveluntarjoajaksi ilmoittautuneella on voimassa oleva henkilö- tai tavaraliikennelupa. Jos ammattimaista liikennettä harjoittaa oikeushenkilö (esim. osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö), ilmoitukseen merkitään palveluntarjoajaksi tämä oikeushenkilö ja sen y-tunnus. Jos taas ammattimaista liikennettä harjoittaa yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä), ilmoitukseen merkitään palveluntarjoajaksi luonnollinen henkilö omalla nimellään (ei henkilön omistamaa toiminimeä) ja lisäksi tämän henkilön henkilötunnus.

Ilmoituksen/rekisteröinnin aihe:

Taksiliikenteen harjoittaminen:

Henkilö- ja tavaraliikenneluvan nojalla saa harjoittaa taksiliikennettä. Luvanhaltijan tulee kuitenkin tehdä taksiliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi). Jos yrityksellä on jo voimassa oleva liikennelupa, ilmoituksen voi tehdä joko tällä lomakkeella tai esim. luvan uusintaa tai muutosta koskevan hakemuksen yhteydessä. Voimassaolevan henkilö- tai tavaraliikenneluvan numero tulee merkitä ilmoitukseen tai hakemukseen, jolla ilmoitus tehdään. Oikeus harjoittaa taksiliikennettä alkaa, kun ilmoitus on saapunut Trafiin. Jos yrityksellä ei ole vielä voimassaolevaa henkilö- tai tavaraliikennelupaa, ilmoitus tehdään lupahakemuksen yhteydessä. Oikeus harjoittaa taksiliikennettä alkaa, kun liikennelupa on myönnetty ja voimassa. Ilmoitus on yrityskohtainen, ei ajoneuvokohtainen. Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että taksiliikenteessä käytettävän ajoneuvon käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö.

Tavaraliikenteen harjoittaminen:

Jos ammattimaista tavarankuljetusta harjoitetaan ajoneuvolla tai yhdistelmällä, jonka kokonaismassa on yli 2 000 kg, mutta enintään 3 500 kg, palveluntarjoajan tulee tehdä tavaraliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Trafille. Oikeus harjoittaa tavaraliikennettä alkaa, kun ilmoitus on saapunut Liikenteen turvallisuusvirastoon. Ilmoitus on yrityskohtainen, ei ajoneuvokohtainen. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka palveluntarjoajalla olisi voimassa oleva liikennelupa. Jos ammattimaiseen tavarankuljetukseen käytettävän ajoneuvon tai yhdistelmän kokonaismassa ylittää 3 500 kg, palveluntarjoajalla tulee olla tavaraliikennelupa. Poikkeuksen edellä todettuun muodostaa henkilöliikennelupa, jonka nojalla saa kuljettaa tavaraa linja-autolla. Palveluntarjoajan on huolehdittava siitä, että tavaraliikenteessä käytettävän ajoneuvon käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö.

Jos ammattimaiseen tavarankuljetukseen käytettävän ajoneuvon tai yhdistelmän kokonaismassa on enintään 2 000 kg, liikenteen harjoittaminen ei edellytä liikennelupaa tai ilmoituksen tekemistä.

Palveluntarjoaja voi ilmoittaa liikennöinnin lopettamisesta ja pyytää liikenteen harjoittamista koskevan rekisterimerkinnän poistamista Trafilta. Tällöin liikenteen harjoittamista koskeva merkintä poistetaan liikenneasioiden rekisteristä.